Pan/Fried, Mozzarella, tomato, Prosciutto, Basil Pesto & Balsamic